LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


วัดเซ็นซึจิ

ประตูหลักทางทิศใต้

โถงสีทองแห่งคนโดะ

เจดีย์ห้าชั้น

ห้องโถงชาคะโดะแห่งพระพุทธเจ้า

ประตูสีแดง

หอระฆัง

ประตูกลาง

ศาลเจ้าโกฉะเมียว

ต้นการบูรขนาดใหญ่ (ต้นการบูรแห่งศาลเจ้าโกฉะเมียว)

ต้นการบูรขนาดใหญ่ (ต้นการบูรแห่งศาลเจ้าโกฉะเมียว)

ศาลเจ้าแห่งสามกษัตริย์

สุสานเซกิ

ศาลเจ้าราชามังกร

ศาลเจ้าเท็นจิน

ห้องสมุดพระสูตรเกียวโดะ

หอพุทธที่ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนฮาชิกางะ ทากาอูจิ

หอคอยเกียคุชูโตะของโฮเน็น

ห้องโถงทาบิ ไดฉิ

กองซากพู่กัน

กองซากที่ชงชา

อนุสาวรีย์หินเพื่อเฉลิมพระเกียรติผู้ภักดีทั้งเจ็ดของการประท้วงของชาวเซซาน ในยุคควนยัน

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ชิจิบุ 34 (จำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์)

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์บันโดะ 33 (จำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์)

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไซโกคุ 33 (จำลองของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์)

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


สะพานฮัสสึกะ

ประตูเทวะ

โถงจัดแสดงภาพมิเอโดะ

มิเอะโดะ โอคุเด็น

บ่อน้ำอูบูยุ

บ่อน้ำมิคาเกะ

ต้นสนมิกาเกะ

โถงโกมาโดะสำหรับการเผาแท่งไม้ซีดาร์

ตราแสตมป์ของวัด (โนเคียวโช)

หอระฆัง

สะพานไซเซอิ

ประตูโชกาคุ

โถงเอ็นมะ

โคเมียวเด็น

โถงโฮยาเกะ จิโซะ

โถงโชเต็น

เฮ็นโจกาคุ

ทางเดินด้านหน้าของโถงการจัดแสดงภาพ

โถงอิโรฮะ

หออนุสรณ์เจดีย์

ประตูทูตผู้ยิ่งใหญ่

กำแพงไทโกะ

ทางเข้าขนาดใหญ่และเล็ก

ชินเด็น

ห้องโถงชินรัน

อนุสาวรีย์คูไค

ศาลเจ้าเบ็นเท็น

คลัวสินค้าทางทิศใต้

รูปปั้นโฮเทอิ หนึ่งในเจ็ดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

รูปปั้นของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

รูปปั้นของฟุโดะเมียวโอะและบริวารผู้น้อยทั้งสอง

บ้านแห่งขุมสมบัติ

เจดีย์ฉัตรที่อยู่ทางด้านตะวันตกของโถงจัดแสดงภาพมิเอะโดะ

หอคอยห้าชั้นในสุสานของอาจารย์

หัวไม้เท้าที่ฉาบด้วยทองสัมฤทธิ

พระพุทธรูปปางหนึ่งที่ปรากฏในพระสูตร (ตอนที่ 1)

รูปปั้นอิริยาบถยืนของพระกษิติครรภโพธิสัตว์

รูปปั้นอิริยาบถยืนของศรีมหาเทวี

ภาพอธิบายของเซ็นซึจิ ในพื้นที่การันต์

กระเบื้องที่ได้รับการขุดขึ้นมา

รูปปั้นส่วนหัวของตถาคต

รูปปั้นอิริยาบถยืนของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

รูปปั้นอิริยาบถยืนของพระอมิตาภพุทธะ

รูปปั้นอิริยาบถนั่งของราคะราชา

รูปปั้นอิริยาบถยืนของฟุโดะ เมียวโอะ

รูปปั้นอิริยาบถยืนของท้าวเวสสุวัณมหาราช

รูปปั้นอิริยาบถนั่งของจินดามณีจักรอวโลกิเตศวร

"คงโกโฉะ"(วัตถุพิธีกรรมทางพุทธศาสนา)

คัมภีร์ (คันบุสสึ ซันไม ไค เคียวคังไดโระคุ)

โชเรียวเด็น

ป้อมยาม

AREA3

วันคนโซจิ


วัดคนโซจิ

โถงสีทองคนโดะ (โถงหลัก)

โถงโซชิโดะ (โถงไดชิโดะ)

โถงฮาริติ

โถงคันนนโดะ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ประตูหลัก (ประตูเทวะ)

ต้นสนที่นายพลโนกิไปส่งภรรยาของเขา

สถานที่สำหรับเดินบนทรายจากสถานที่สักการะชิโกคุ เฮ็นโระ

รูปปั้นของอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เข้าสู่ภูเขา (รูปปั้นของชิโช ไดฉิ)

เท็นจิงกุ (เท็นมังกุ)

รูปปั้นของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ขณะเทน้ำ

หอระฆัง

โถงสีทองแห่งฟุโดะ เมียวโอะ

รูปปั้นพระสุรัสวดี พระสุรัสวดี (เป็นหนึ่งในเจ็ดของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ)

ซากปรักหักพังของเจดีย์สามชั้น

รูปปั้นของนายพลโนกิ

หลุมฝังศพของซานไก ไนกุบุ (หนึ่งในตำแหน่งของพระ)

ศาลเจ้าแห่งผู้เสียชีวิตที่ภักดี

ต้นการบูร

ศาลเจ้าชินระ

ซากปรักหักพังของโถงฮาริติ

น้ำพุที่ใช้สำหรับเป็นอ่างอาบน้ำแห่งแรกของชิโช ไดฉิ

เคียะคุเด็น (โถงต้อนรับ)

ป้ายบอกทางสร้างขึ้นโดยนาคัสสึคาสะ โมเฮอิ

ริวชิงกุ

AREA4

วันมันดาระจิ


วัดมันดาระจิ

ห้องโถงหลัก

ไดชิโด (ห้องโถงแห่งโคโบะ ไดฉิ)

คันนงโด (โถงพระอวโลกิเตศวร)

ซากุระคาซาคาเกะ (ต้นซากุระสำหรับไว้แขวนหมวก)

ประตูเทวะ

รูปปั้นคาสะมัสสึ ไดฉิ

AREA5

วัดจุสชากะจิ


วัดจุสชากะจิ

โถงหลัก

ไดฉิโด (โถงสำหรับโคโบ ไดฉิ)

ประตูหลัก

โถงจิโซ

สถานที่สักการะอันห่างไกลแห่งเทือกเขาชาชินกะทาเกะ

AREA6

วัดโคยามะจิ


วัดโคยามะจิ

โถงหลัก

ไดฉิโด (โถงสำหรับโคโบ ไดฉิ)

โถงท้าวเวสสุวัณมหาราช

ประตูหลักทางทิศใต้

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


คันชิอิน

เคโซอิน

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา อะคะมง ชิจิบุสสึ ยาคุฉิ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเมืองเซ็นซึจิ (อาคารที่เคยเป็นร้านอาหารซูชิเด็น)

ผู้ก่อตั้งเซ็นซึจิ ไคโคฉะ (องค์กรทหารที่เกษียณ)

ซานุกิโนะมิยะ (ศาลเจ้าคางาวะ โกโคคุ)

ศาลเจ้าโนกิ

ที่พักสำหรับครอบครัวอิโซโนะ

คลังแสงของกองพลทหารราบที่ 11 ในอดีต

อดีตกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 (โนกิคัง)

ร้านสาเกโอคาวะ/ที่พักอาซัยของครอบครัวโอคาวะ

เคียวโดคังเมืองเซ็นซึจิ (

ศาลเจ้าไดเมียวจินแห่งเทือกเขาโคชิกิ

กองพระสูตรแห่งเทือกเขาโคชิกิ

โกชิอิน

วัดเซ็นยูจิ