LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


หอคอยเกียคุชูโตะของโฮเน็น

honenshoningyakushuto

ความเห็น

ที่นี่คือหอคอยเกียคุชูโตะของนักบวชชาวพุทธนามว่าโฮเน็น เพื่อภาวนาให้มีความสุขในชีวิตหลังความตาย เกียคุชูโตะเป็นหอคอนที่สร้างโดยบุคคลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อภาวนาให้มีความสุขในชีวิตหลังความตาย เมื่อนักบวชโฮเน็นได้ถูกเนรเทศไปยังเขตซานูกิ ท่านได้ไปที่เซ็นซึจิ สถานที่เกิดของโคโบะ ไดฉิ ผู้ที่เขานับถือ หอคอนหินเกียคุชูโตะแห่งนี้ถูกว่าได้สร้างขึ้นแล้ว มันถูกสร้างจากหิน5ชนิดซ้อนกัน ที่ด้านบนจนมีความสูง 130 เซนติเมตรและถูกสร้างขึ้นโดยหินที่แตกต่างกัน จากช่วงยุคมูโรมาจิไปจนถึงยุคโมโมยามะ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคมุโรมาฉิ-โมโมยามะ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ