LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA6

วัดโคยามะจิ


หอระฆัง

syourou

ความเห็น

นี่คือหอระฆัง มีความเชื่อกันว่ามีการปลูกสร้างขึ้นในระหว่างตอนปลายชองสมัยเอโดะและตอนต้นของยุคใหม่ ระฆังของวัดที่แขวนอยู่ภายในนั้นถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2419

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะไปจนถึงยุคเมจิ

ที่อยู่

1765-1เขตฮิโรตะ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ