LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


ซากปรักหักพังของโถงฮาริติ

kariteidoato kokaritei

ความเห็น

นี่คือซากปรักหักพังของโถงฮาริติ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของฮาริติ มีการกล่าวกันว่าห้องโถงตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนถึงสมัยอาซูชิ โมโมยามะ (ปลายศตวรรษที่ 16) การทำนุบำรุงห้องโถงกลายเป็นเรื่องยากที่เนื่องจากสงครามและถูกย้ายไปยังบริเวณของวัดคอนโซจิ ครอบครัวของนักบวชที่นั่นกลายเป็นฆราวาส (ออกจากคำสั่งศักดิ์สิทธิ์) และปัจจุบันยังคงอยู่ในคอนโซจิโช รกคุโจ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ