LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


เจดีย์ฉัตรที่อยู่ทางด้านตะวันตกของโถงจัดแสดงภาพมิเอะโดะ

mieidonishigawasoto

ความเห็น

นี่คือเจดีย์ฉัตรที่อยู่ทางด้านตะวันตกของโถงจัดแสดงภาพมิเอะโดะ มันได้ลงทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมืองเซ็นซึจิ อ้างอิงจาก“นันไก รูโรกิ” (งานเขียนรอบทะเลทางตอนใต้) เขียนโดยนักบวชชาวพุทธสมัยคามาคุระ นามว่า โดฮัน มีหอคอยหินเจ็ดชั้นในบริเวณนี้ซึ่งบริเวณแหล่งกำเนิดทันโจอินได้ก่อสร้างขึ้นในภายหลัง หอคอยนี้ในปัจจุบันอาจเป็นหอคอยที่โดฮานเขียนถึง การแกะสลักลายถักใต้ชายคาของหลังคาดูเหมือนจะอยู่ในรูปแบบของหอคอยหินโบราณ เมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของ เซ็นซึจิ ตั้งแต่บริเวณแหล่งกำเนิดทันโจอินได้สร้าง หอคอยหินแห่งนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีค่าอย่างยิ่ง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกออกแบบให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของเมืองเซ็นซึจิ

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเฮอัน

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ