LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA3

วันคนโซจิ


โถงสีทองแห่งฟุโดะ เมียวโอะ

konjikifudodo

ความเห็น

นี่คือโถงสีทองแห่งฟุโดะ เมียวโอะ ชิโช ไดฉิได้ทราบว่ามีฟุโดะเมียวโอะสีทอง (หรือที่รู้จักกันในชื่ออจละ เทพเจ้าแห่งไฟ) ในช่วงการปฏิบัตินักพรตสิบสองปีที่ภูเขาฮิเอะ ฟุโดะเมียวโอะสีทอง ได้รับการส่งผ่านเป็นคิฟุโดะ (ฟุโดะเมียวโอะสีเหลือง) ที่วัดอนโจจิ ในจังหวัดชิกะ ภาพของคิฟุโดะนั้นถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ฟุโดะเมียวโอะสีทองของที่นี่ได้รับการกล่าวขานโดยศิลปินตามภาพของคิฟุโดะในช่วงเวลาเดียวกัน มากกว่า 100 รูปปั้นของฟุโดะเมียวโอะ ที่ประดิษฐานอยู่ในห้องโถงนี้ ซึ่งสร้างขึ้นจากรูปของฟุโดะเมียวโอะสีทอง ทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์ (ต้อนรับจิตวิญญาณเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่) สำหรับวันครบรอบ 1100 ปีของการเสียชีวิตของชิโช ไดฉิ ในปี พ.ศ.2532

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

1160 เขตคนโซจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ