LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ประตูโชกาคุ

shogakumon

ความเห็น

นี่คือประตูโชกาคุ มันถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2521 ประตูสองชั้นพร้อมกระดิ่งวัดบนชั้นสอง ระฆังนั้นเก่าแก่ที่สุดในเซ็นซึจิ และสร้างโดยคอนโดะ ทัมบะ โนะ โจ ฟูจิฮิสะในปี พ.ศ.2259 ภายใต้การอุปถัมภ์ของโกดะ ฮง อูเอะมง มาซาโตฉิ ในจังหวัด อิโยะที่อยู่ใกล้เคียง (ปัจจุบันคือจังหวัดอีหิเมะ)

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ53 (พ.ศ. 2521)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ