LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA7

บริเวณเมืองเซ็นซึจิ


คันชิอิน

kanchiin

ความเห็น

ที่นี่คือคันชินอิน ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดดั้งเดิมที่อยู่ในเครือเซ็นซึจิ มันถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 1350 โดยโคโบะ ไดฉิ (คูไค) อาคารต่างๆได้ถูกบูรณะขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยช่างฝีมือชื่อดัง เฮอิคิชิ โอฮิระ ผู้ที่เป็นคนช่วยในการสร้างเจดีย์ห้าชั้นแห่งเซ็นซึจิ ฮอนซนเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ (เทพผู้รู้แจ้งที่อยู่บนโลก) เอกทศพักตร์อวโลกิเตศวร (กวนอิม11พักตร์) โดยถูกย้ายมาจากวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับลูกสาวของขุนนางในตระกูลมัสสึไดระ แห่งเมืองทาคามัสสึ พระโพธิสัตว์นี้ถูกเรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์อวโลกิเตศวรแห่งเด็กและทารก พระองค์ท่านมีผู้นับถือเป็นสตรีจำนวนมาก โดยมีความประสงค์ที่ต้องการขอพรในการตั้งครรภ์ คุ้มครองและให้เด็กเลี้ยงดูง่ายตามโอวาท

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ