LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


ศาลเจ้าเบ็นเท็น

bentensha

ความเห็น

นี่คือศาลเจ้าเบ็นเท็น มันได้รับการลงทะเบียนขึ้นเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาข้อความที่จารึกบนแท่นหินปูน แผ่นโลหะทางประวัติศาสตร์บนศาลาและคุณสมบัติอื่นๆ รูปปั้นแห่งเบ็นไซเต็นนั้นได้รับการประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ในปี พ.ศ. 2410 โดยการอัญเชิญเทวรูปมาจากวัด คิสโชจิ ในย่านคุมงของเมืองแมนโน เบ็นไซเต็นนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการพูด ดนตรีและศิลปะ ท่านเป็นชาวพุทธที่เทียบเท่ากับเทพเจ้าทางฮินดูนามว่าสุรัสวดี ผู้คนบูชาท่านเพื่อให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ รอดพ้นจากอุบัติเหตและภัยพิบัติ รวมทั้งเพื่อความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ