LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


โถงเอ็นมะ

emmado

ความเห็น

นี่คือโถงเอ็นมะ มันได้รับการลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อาคารปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2501 มันได้ประดิษฐานรูปปั้นทั้งหมด 13 รูปรวมถึงเอ็นมะ (ผู้พิพากษาที่ห้าในเจ็ดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในนรกภูมิหรืออาณาจักรแห่งความตายและมักจะถูกมองว่าเป็นราชาแห่งนรก) มันถูกล้อมรอบไปด้วยกษัตริย์ทั้ง 10 องค์พร้อมด้วยเทพโซฮะคู่หนึ่ง (นั่งอยู่บนไหล่ของผู้อื่นตั้งแต่แรกเกิดถึงตาย ทำหน้าที่บันทึกการกระทำของพวกเขาและรายงานให้เอ็นมะ)ดัทสึเอบะ (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่มดเก่าแก่แห่งนรก ซึ่งนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำซานซูในนรกภูมิแห่งพุทธศาสนา) จากการเขียนด้วยหมึกบนแท่นรูปปั้นเหล่านี้ทำมห้ทราบว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2248 โดย อันโช คิจากาว่ะ จิตรกรชาวพุทธจากเมืองเกียวโตและยังเป็นผู้ปั้นพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาในอิริยาบถนั่ง (พระพุทธเจ้าแห่งการรักษา) ซึ่งเป็นวัตถุบูชาแห่งเซ็นซึจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

ถูกลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ33 (พ.ศ. 2501)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ