LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA1

พื้นที่ส่วนเซ็นซึจืการันต์ (วัดทางทิศตะวันออก)


ศาลเจ้าโกฉะเมียว

goshamyojinja

ความเห็น

ที่นี่คือศาลเจ้าโกฉะเมียว ศาลาสองแห่งของศาลจ้านี้ถูกตั้งอยู่ที่ทางทิศใต้และทิศเหนือ ด้านหลังเป็นต้นการบูรขนาดใหญ่ ที่แห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติของจังหวัดคางาวะ อาคารหลังปัจจุบันได้รับการกล่าวว่ามีการสร้างขึ้นใหม่ในตอนต้นสมัยเอโดะ โดยใช้รูปแบบหลังคาที่มีความเรียว (นาการะ-ชิคูริ) และการผสมผสานของกระเบื้องหลังคาเว้าและนูน (ฮงกะวะระบุคิ) โดยมีสิ่งล้อมรอบศาลเจ้าเทพเจ้าทั้งห้าได้ประดิษฐานอยู่ในศาลแต่ละหลัง โดยกระจายออกไปในศาลเจ้าท้องถิ่นภายในพื้นที่การปกครองของเซ็นซึจิ

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคเอโดะ

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ