LIST

คู่มืออธิบายการเดินอย่างช้าๆ

AREA2

พื้นที่บ้านเกิดของเซ็นซึจิทันโจอิน (วัดทางทิศตะวันตก)


สะพานไซเซอิ

saiseibashi

ความเห็น

นี่คือสะพานไซเซอิ สะพานนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2521 พร้อมกับประตูทางตะวันตกโชกาคุของเซ็นซึจิ มีการแกะสลักลงบนราวสะพานเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งแปดคนของนิกายชินงอนที่แสดงในบิจักรศรา (มนต์แห่งพืชพันธุ์)

สัดส่วนที่ได้ถูกกำหนดไว้

โครงสร้าง

ยุค

ยุคโชวะ ;โชวะ53 (พ.ศ. 2521)

ที่อยู่

3-3-1 เขตเซ็นซึจิ เมืองเซ็นซึจิ จังหวัดคางาวะ